جهت ارتباط با ما می توانید از روشهای
زیر استفاده نمایید.

شماره تماس ها

فروشگاه :

01132367264

همراه :

۰٩١١۶٢۵٣۵٧۶
۰٩١١١١١٣۵٧۶

آدرس نمایشگاه

مازندران ، بابل – حد فاصل اوقات و استانه – نبش اندیشه۱۱

آدرس کارخانه

مازندران ، کیلومتر۶ جاده بابل به قائم شهر

فرم تماس باما